Uppdraget

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut i ett ärende om patientskada kan du begära prövning i Patientskadenämnden.

Nämnden lämnar rådgivande yttranden i ärenden som gäller ersättning enligt patientskadelagen. Nämnden verkar för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning. Mer information hittar du här.

sammanträde

 

Sammansättningen

Vid Patientskadenämndens sammanträde deltar följande ledamöter.

  • En ordförande (domare)
  • Tre som företräder patienternas intressen
  • En medicinskt sakkunnig
  • En som har särskilda kunskaper om hälso- och sjukvårdsfrågor
  • En som är särskilt kunnig i frågor om personskadereglering

Ledamöterna utses av regeringen, utom den sist nämnde ledamoten, som utses av Patientförsäkringsföreningen.

Ordföranden är eller har varit ordinarie domare. Patienterna representeras av ledamöter som utses av riksdagspartierna. Medicinskt sakkunnig är läkare. Den med särskild kunskap inom hälso- och sjukvårdsfrågor är landstingspolitiker. Ledamot som är särskilt kunnig i frågor om personskadereglering är försäkringsjurist eller skadereglerare vid ett försäkringsbolag.

Mer om uppdraget

Patientskador

Patientskadelagen ger patienter rätt till ersättning för personskador som uppkommer inom vården i de fall som lagen anger. Vid anmälan om patientskada prövar försäkringsbolaget om du ska få ersättning för din skada. Om du inte är nöjd med bolagets beslut kan du, hos försäkringsbolaget, begära att ärendet prövas i Patientskadenämnden. Nämnden avger, efter prövning av ärendet, ett skriftligt rådgivande yttrande som skickas till försäkringsbolaget. Bolaget tar därefter slutlig ställning i aktuella frågor.

Vem kan begära prövning?

Du som patient kan begära nämndens yttrande. Prövning kan också initieras av vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol.

Har alla vårdgivare försäkring?

Vårdgivarna har en obligatorisk skyldighet att teckna patientförsäkring hos ett försäkringsbolag. Om vårdgivaren ändå saknar försäkring kan du kontakta Patientförsäkringsföreningen. Läs mer här.

Kan nämnden pröva alla frågor?

Nämnden kan pröva om du har rätt till patientskadeersättning, ersättningens storlek och om kravet på ersättning kommit in i tid. Nämnden har inte behörighet att ta upp frågor som gäller klagomål över handläggningen hos försäkringsbolagen. Sådana klagomål får i stället riktas till respektive försäkringsbolag. Nämnden prövar inte frågor om bristande bemötande i vården och riktar inte kritik mot enskild vårdpersonal.

Tar nämnden in egen utredning?

Nej, men om nämnden vid en prövning av ett ärende finner att försäkringsbolagets utredning i ärendet inte är tillräcklig kan nämnden anvisa bolaget att inhämta ytterligare underlag och ta ny ställning innan ärendet åter tas upp i nämnden.

Sekretess

Ärendena hanteras under tystnadsplikt.

Kostar prövningen något?

Prövningen i nämnden är kostnadsfri för patienten.

Vår uppdragsgivare

Det är Patientförsäkringsföreningen som har i uppdrag att upprätthålla och bekosta en patientskadenämnd. Här hittar du mer information om Patientförsäkringsföreningen.

Arbeta hos oss

Vid Patientskadenämndens kansli arbetar femton jurister som bereder och föredrar ärenden i nämnden samt skriver förslag till nämndens yttranden som underställs ordföranden i nämnden. Kansliet har även en administratör.

 

 

 

 

 

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Telefon:
08-522 787 44

E-post:
info@patientskadenamnden.se

Adress:
Patientskadenämnden
Box 24127
104 51 Stockholm

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies (kakor) få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas.

http://www.pts.se/sv/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/Fragor-och-svar-om-kakor-for-webbplatsinnehavare/

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Cookies kan även användas för statistikändamål.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation vill vi informera om användning av cookies på vår hemsida.

Analysverktyg för webbstatistik

Patientskadenämndens webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Nej till webbstatistik?

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.