Juridik

lagbok

Bestämmelserna om rätt till patientskadeersättning och om Patientskadenämnden finns i patientskadelagen. Lagen innehåller en detaljerad reglering av i vilka situationer en patient har rätt till ersättning enligt lagen. Lagen uppdrar åt Patientförsäkringsföreningen att upprätthålla och bekosta Patientskadenämnden.

Patientskadelagen

Patientskadelag (1996:779) 

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring).

2 § Med patient jämställs i denna lag den som frivilligt deltar som försöksperson i medicinsk forskning eller som donerar organ eller annat biologiskt material för transplantation eller annat medicinskt ändamål.

3 § Lagen gäller endast skador som har uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige.

4 § Rätten till patientskadeersättning får inskränkas endast på grund av omständighet som har inträffat efter skadehändelsen och som enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) kan medföra begränsning av försäkringsgivarens skyldighet att utge försäkringsbelopp. Lag (2005:118).

5 § I denna lag avses med

hälso- och sjukvård: sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125) eller lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar, annan liknande medicinsk verksamhet samt verksamhet inom detaljhandeln med läkemedel, allt under förutsättning att det är fråga om verksamhet som utövas av personal som omfattas av 1 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659),
vårdgivare: statlig myndighet, landsting eller kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig verksamhet) samt enskild som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare). Lag (2010:668).

Rätten till patientskadeersättning

6 § Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av 1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,
2. fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav,
3. felaktig diagnostisering,
4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd,
5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller
6. förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Vid prövning av rätt till ersättning enligt första stycket 1 och 3 skall den handlingsnorm tillämpas som gäller för en erfaren specialist eller annan erfaren yrkesutövare inom området.

Rätt till ersättning enligt första stycket 4 är utesluten i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn skall därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen.

Undantag från rätten till patientskadeersättning

7 § Patientskadeersättning lämnas inte om
1. skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet, eller
2. skadan orsakats av läkemedel i annat fall än som avses i 6 § första stycket 6.

Hur patientskadeersättningen bestäms

8 § Patientskadeersättning bestäms enligt 5 kap. 1-5 §§ och 6 kap. 1 och 3 §§ skadeståndslagen (1972:207) med de begränsningar som anges i 9-11 §§ denna lag. Lag (2010:668).

9 § När patientskadeersättning bestäms avräknas ett belopp om en tjugondedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ersättningen bestäms. Lag (2010:1265).

10 § Patientskadeersättning är för varje skadehändelse begränsad till högst 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ersättningen bestäms. För varje skadad patient lämnas dock för varje skadehändelse patientskadeersättning med högst 200 gånger detta prisbasbelopp.

De belopp som anges i första stycket innefattar inte ränta eller ersättning för rättegångskostnader. Lag (2010:1265).

11 § Om det ansvarighetsbelopp som gäller enligt 10 § första stycket första meningen inte räcker till gottgörelse åt dem som är berättigade till ersättning, nedsätts deras ersättningar med samma kvotdel för var och en.

Kan det efter inträffat skadefall befaras att nedsättning enligt första stycket fordras, kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersättning tills vidare skall lämnas endast med viss kvotdel.

Försäkringsskyldighet m.m.

12 § Vårdgivare skall ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av denna lag. Bedrivs verksamheten av privat vårdgivare efter avtal med offentlig vårdgivare, är det den offentlige vårdgivaren som skall ha försäkringen.

13 § Patientskadeersättningen utges av försäkringsgivaren. Om flera patientförsäkringar täcker samma skada, svarar försäkringsgivarna solidariskt för ersättningen. Försäkringsgivarna skall i sådant fall sinsemellan ta lika del i ersättningsansvaret.

14 § Saknas patientförsäkring, svarar de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen enligt 15 § solidariskt för den patientskadeersättning som skulle ha lämnats, om en patientförsäkring hade funnits. Föreningen företräder i sådant fall försäkringsgivarna.

Försäkringsgivarnas inbördes ersättningsansvar fördelas efter förhållandet mellan beloppen av de premier för patientförsäkring som för var och en av dem belöper på närmast föregående kalenderår.

Patientförsäkringsförening

15 § De försäkringsgivare som meddelar patientförsäkring skall ingå i en patientförsäkringsförening.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer stadgar för föreningen.

Patientförsäkringsavgift

16 § Patientförsäkringsföreningen har rätt till gottgörelse (patientförsäkringsavgift) av vårdgivare för den tid vårdgivaren saknat försäkring enligt denna lag.

Patientförsäkringsavgift får högst tas ut med ett belopp som för år räknat motsvarar femton procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när avgiften bestäms. Om det belopp som motsvarar två gånger den årliga försäkringspremie som gäller för vårdgivare i motsvarande kategori när avgiften bestäms är högre, får avgiften i stället beräknas på grundval av detta belopp. Lag (2010:1265).

Patientskadenämnd

17 § De försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen skall tillsammans upprätthålla och bekosta en patientskadenämnd. I nämnden skall det ingå företrädare för patienternas intressen. Ytterligare föreskrifter om nämndens sammansättning lämnas av regeringen som också skall godkänna nämndens arbetsordning.

Nämnden skall på begäran av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol yttra sig över ersättningsfall.

17 a §/Träder i kraft I:2015-01-01/ En patient eller annan skadelidande som vill inhämta ett yttrande från Patientskadenämnden ska begära det senast ett år från det att han eller hon fick del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande till ersättningsanspråket. Lag (2013:1091).

Skadestånd

18 § Trots att patientskadeersättning kan lämnas enligt denna lag får den skadelidande i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller därom.

19 § Den som har utgett skadestånd med anledning av skada som avses i denna lag inträder intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till patientskadeersättning. Detta gäller dock inte om patientskadeersättningen skulle ha kunnat krävas tillbaka av den skadeståndsskyldige enligt 20 § första stycket.

Återkrav

20 § Har patientskadeersättning lämnats för en skada som vållats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, inträder försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd.

Om patientskadeersättning har betalats för en skada som omfattas av produktansvarslagen (1992:18), inträder försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd enligt den lagen.

Omfattas en skada av trafikförsäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410) och har patientskadeersättning lämnats för skadan, inträder försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning.

21 § Har patientskadeersättning lämnats enligt 14 § första stycket, får ersättningen krävas tillbaka från den vårdgivare som varit skyldig att teckna patientförsäkring. Patientförsäkringsföreningen företräder i sådant fall försäkringsgivarna.

22 § En vårdgivare som har krävts på belopp enligt 21 § inträder intill det utgivna beloppet i den rätt som enligt 20 § som tillkommer försäkringsgivaren.

Preskription

23 § /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Den som vill ha patientskadeersättning enligt denna lag förlorar rätten därtill, om han inte väcker talan inom tre år från det han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Har den som vill ha ersättning anmält skadan hos vårdgivaren eller försäkringsgivaren inom den tid som angetts i första stycket, har han alltid sex månader på sig att väcka talan sedan han fått del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande i ärendet.

Vad som sägs i andra stycket om försäkringsgivaren skall, i fall som avses i 14 § första stycket, gälla patientförsäkringsföreningen.

23 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Den som vill ha ersättning enligt denna lag måste väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207), får talan dock väckas inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde.

Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till vårdgivaren eller försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att han eller hon fick del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande till anspråket.

Vid återkrav mellan försäkringsgivare och vid återkrav mot en vårdgivare enligt 21 § är fristen att väcka talan alltid minst ett år från den betalning som grundar återkravet.

I fråga om premiekrav och krav på patientförsäkringsavgift tillämpas preskriptionslagen (1981:130). Lag (2013:1091).

24 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ En talan får väckas efter den tid som anges i 23 § första stycket endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid. Lag (2013:1091).

25 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Om talan inte väcks enligt 23 eller 24 §, går rätten till ersättning förlorad.

I förhållanden mellan försäkringsgivare får annat avtalas om preskription än vad som följer av denna lag. Lag (2013:1091).

26 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Det som sägs om försäkringsgivare i 23 § andra och tredje styckena samt i 25 § andra stycket ska i ett fall som avses i 14 § första stycket gälla Patientförsäkringsföreningen. Lag (2013:1091).

Övergångsbestämmelser

2013:1091 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 2. Äldre bestämmelser gäller för en fordran som beror på en skada, om skadan har orsakats före ikraftträdandet. För en fordran som inte beror på en skada tillämpas inte de nya bestämmelserna, om avtalet om patientförsäkring har ingåtts före ikraftträdandet och inte förnyats därefter. 3. 17 a § tillämpas endast vid ersättningsanspråk till följd av en skada som har orsakats efter ikraftträdandet.

Kommentar till Patientskadelagen

Om du vill läsa mer om Patientskadelagen finns en kommentar till denna. Du kan läsa boken som e-bok här. Om du vill beställa boken i pappersformat kan du kontakta PFF.

 

Förordningen

En förordning om Patientskadenämnden föreskriver hur nämnden ska vara sammansatt och anger beslutsreglerna i nämnden.

Förordning (1996:992) om Patientskadenämnden
Utfärdad: 1996-10-24

1 §
Den patientskadenämnd som avses i 17 § patientskadelagen (1996:799) består av ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna skall tre företräda patienternas intressen, en vara medicinskt sakkunnig, en vara väl förtrogen med personskadereglering hos försäkringsgivare (försäkringsgivarledamot) samt en ha särskild kunskap om verksamhet som rör hälso- och sjukvård.

Det skall finnas en eller flera ersättare för ordföranden och övriga ledamöter. Sådan ersättare skall uppfylla samma krav som den ledamot som skall ersättas.

Ordföranden och de andra ledamöterna, utom försäkringsgivarledamoten, samt ersättare för dessa utses av regeringen för tre år. Försäkringsgivarledamoten och ersättare för denne utses för samma tid av Patientförsäkringsföreningen.

2 §
Försäkringsgivarledamot som är anställd hos en försäkringsgivare får inte delta i handläggningen av ärende som rör den försäkringsgivaren.

I övrigt gäller för Patientskadenämndens ledamöter samt för sakkunniga som nämnden anlitar samma jäv som enligt 11 § förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs för den som skall handlägga ett ärende enligt den lagen.

3 §
Patientskadenämnden är beslutför med ordförande och fyra andra ledamöter. Minst två av de fyra ledamöterna skall företräda patienternas intressen. Samtliga ledamöter skall kallas till nämndens sammanträden. Om en ledamot anmäler förhinder, skall en ersättare kallas. Ersättare har dock alltid rätt att vara närvarande vid sammanträde med nämnden och får då delta i överläggning men inte i beslut.

Som nämndens beslut gäller den mening som omfattats av mer än hälften av antalet ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

4 §
Ordföranden eller dennes ersättare får fatta beslut i ärenden som är av enkel beskaffenhet. Om ett ärende har inslag av principiell art, skall ärendet dock alltid hänskjutas för avgörande med ledamöter.

Ärenden som har avgjorts av ordföranden eller dennes ersättare ensam, skall anmälas för nämnden vid nästa sammanträde.

Arbetsordningen

Arbetsordningen för Patientskadenämnden, som regeringen godkänt, ger närmare anvisningar om vilka frågor nämnden får pröva och formerna för nämndens arbete.

Arbetsordning för Patientskadenämnden godkänd av regeringen den 19 december 1996.

§ 1
Nämnden skall avge rådgivande yttranden i ärenden om ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) som hänskjuts till nämnden av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol. I sådant ärende får nämnden också yttra sig över skadeståndsrättsliga krav från patienten eller annan skadelidande.

Nämnden får även avge rådgivande yttranden över ersättningsfall där skadan inträffat före patientskadelagens ikraftträdande och där fråga är om tillämpning av ersättningsbestämmelserna för patientförsäkring vid behandlingsskada (patientförsäkringen). I sådant ärende tillämpas första stycket andra meningen på motsvarande sätt.

§ 2
Nämnden skall verka för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning.

§ 3
Om nämndens sammansättning och beslutförhet i ärenden enligt 1 § första stycket första meningen finns bestämmelser i förordningen (1996:992) om Patientskadenämnden.

Dessa bestämmelser skall också tillämpas i ärenden som avses i 1 § andra stycket dock med den avvikelsen att vid lika röstetal den för den skadelidande förmånligaste meningen skall gälla.

§ 4
Om föredragning i nämnden bestämmer nämndens ordförande.

Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokollet skall justeras av sammanträdets ordförande.

§ 5
Nämnden har rätt att vid behov tillkalla sakkunnig. Sådan sakkunnig får delta i överläggning men inte i beslut.

§ 6
Enskilds förhållanden som framgår av ärende som hänskjutits till nämnden får inte obehörigen röjas.

§ 7
Förfarandet i nämnden är skriftligt. Patient eller annan skadelidande får höras om nämnden anser att det är till fördel för utredningen.

§ 8
Försäkringsgivaren, eller i fall som avses i 14 § första stycket patientskadelagen, patientförsäkringsföreningen, skall svara för att nödvändig utredning föreligger i ärende som anmälts till nämnden för yttrande.

I ärende som anmälts för nämndprövning skall försäkringsgivaren upprätta en nämndpromemoria med redovisning av parternas ståndpunkter och samtliga fakta som är relevanta för nämndens prövning av ärendet. Nämndens ordförande och sekreterare skall beredas möjlighet att ta del av hela skadeakten.

§ 9
Om nämnden finner att det krävs ytterligare utredning för bedömning av ärendet skall försäkringsgivaren på nämndens begäran komplettera ärendet.

§ 10
Nämnden får inhämta yttrande från medicinsk, juridisk eller annan sakkunskap.

§ 11
Innan nämnden prövar ett ärende skall nämndpromemoria som avses i 8 § andra stycket delges patient eller annan skadelidande. Patient eller annan skadelidande har dessutom rätt att få del av samtliga handlingar som ligger till grund för nämndens prövning av ärendet.

§ 12
Nämndens yttrande i ett ärende skall vara skriftligt. Om skiljaktig mening förekommit lämnas särskild uppgift om detta i yttrandet. Nämndens yttrande, som är kostnadsfritt, skall översändas till parterna.

§ 13
Patientförsäkringsföreningen har det ekonomiska ansvaret för nämnden och upprättar verksamhetsplan och budget för nämndens arbete.

Patientförsäkringsföreningen fastställer arvoden och andra ersättningar till nämndens ordförande och andra ledamöter samt andra som medverkar i nämndarbetet. Föreningen svarar även för att sekreterare ställs till nämndens förfogande samt att administrativ och annan service tillhandahålls nämnden. Föreningen fastställer avgift som får tas ut av försäkringsgivare för ärende som handläggs av nämnden.

§ 14
Patientförsäkringsföreningen svarar för framställning av statistik över ärendehanteringen inom nämnden. Föreningen skall dessutom ombesörja publicering av yttranden som kan vara vägledande för tolkningen och tillämpningen av patientskadelagen eller som annars är av intresse i det skadeförebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården.

Skadeståndslagen

Ersättningen som betalas för en patientskada följer skadeståndslagens bestämmelser. Dock tillämpas enligt patientskadelagen en basbeloppsstyrd självrisk i försäkringen.

Skadeståndslagen kan du läsa här.

 

 

 

 

 

Nämndens praxis

Vägledande referat från nämnden kring tolkning och tillämpning av patientskadelagen kan du läsa genom att klicka på länkarna till höger.